Impressum

Kiki de Jong Luneau  06-46636310
Licht & richting inspiratie coaching en paarden coaching 

Brinklaan 269
1404 GH Bussum 
KvK  67914764
BTW ID   NL001954776B76

Fotografie Kiki de Jong Luneau.  Op alle foto's op deze site rust copyright. 
Geen van deze foto's en teksten mogen gebruikt worden voor andere doeleinden en/of door derden.  
Alle personen op deze foto's of reviews hebben toestemming gegeven om op deze site vermeld te zijn.
Ik werk volgens Algemene Voorwaarden, zie hieronder:


Algemene Voorwaarden

Henriëtte ( Kiki) de Jong Luneau / Licht en Richting inspiratie coaching( onder K.v.K.  67914764 ) hierna te noemen als Paardencoachjeugd

Artikel 1 Definities
1. Paardencoachjeugd de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Brinklaan 269, 1404GH Bussum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67914764 .
2. Zorgvrager:de natuurlijke persoon waar op de dienstverlening van Paardencoachjeugd  is gericht.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Paardencoachjeugd  een overeenkomst heeft gesloten over het verrichten van begeleidende werkzaamheden, ten behoeve van zichzelf of van de Zorg Ontvanger:
4. Opdrachtnemer Paardencoachjeugd
5. Zorgovereenkomst : de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en
Paardencoachjeugd met betrekking tot de begeleidende (waar een indicatie voor afgegeven is van de WMO /PGB), of waar de Opdrachtgever particulier de Zorgovereenkomst aangaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming van de Overeenkomst.

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Paardencoachjeugd en de opdrachtgever.
2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

3. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Tenzij een termijn van aanvaarding is gesteld, zijn alle aanbiedingen en offertes vrijblijvend.

5. De Zorgovereenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever en Paardencoachjeugd de Zorgovereenkomst hebben ondertekend.

Artikel 3 Verplichtingen van de Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en stukken aan Paardencoachjeugd te verstrekken die redelijkerwijs van belang kunnen zijn om een juiste uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst waaronder relevante medische informatie van de Zorgvrager.
2. In elk geval is de Opdrachtgever gehouden tot het verstrekken van
afschrift van het geldige indicatiebesluit op basis waarvan zijn/haar PGB/WMO is toegekend en/of de toekenning beschikking daaromtrent.
3. Voor zover de Overeenkomst uitgevoerd wordt op locatie van de Opdrachtgever dient hij/zij zorg te dragen voor goede en veilige werkomstandigheden.
4. De Opdrachtgever is verplicht om ten behoeve van de zorgvrager een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA)af te sluiten.

5. De Opdrachtgever zorgt ten allen tijde voor beschikbaarheid van alle hulpmiddelen en materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De benodigde hulpmiddelen en materialen zullen in onderling overleg worden vastgesteld, waarbij Paardencoachjeugd het recht heeft aan te geven welke hulpmiddelen en materialen voor haar nodig zijn voor een juiste en volledige en veilige uitvoering .
6. De Opdrachtgever zal Paardencoachjeugd de gelegenheid geven om haar bevindingen bij te houden in een dossier en te rapporteren aan eventuele andere zorgverleners, familie van de Zorgvrager, een huisarts of andere specialisten of belanghebbenden.Artikel 4 Inhoud van de Zorgovereenkomst
1. Bij totstandkoming van de zorgovereenkomst wordt de vastgestel- de individuele zorgplanning ter hand gesteld van de Opdrachtgever. Door de ondertekening van de overeenkomst gaat de Opdrachtgever akkoord met de uitvoering van het bepaalde in de zorgplanning.
2- De uitvoering van de overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op het bepaalde in de overeenkomst en de individuele zorgplanning.
Voor overige handelingen is afzonderlijke overeenstemming met de Opdrachtgever verreist, tenzij er sprake is van noodzakelijk of Spoedeisend handelen.
Artikel 5 Verplichtingen van de Opdrachtnemer
1. Paardencoachjeugd zal de opdracht naar beste kunnen en inzicht uitvoeren , zij zal zich te allen tijde houden aan de beroepscodes voor paarden coaches / coaches. Paardencoachjeugd garandeert dat de kwaliteit van haar begeleiding overeenkomt met dat wat van een coach verwacht mag worden.
2.Paardencoachjeugd zal te allen tijde geheimhouding betrachten ten Aanzien van de Zorgvrager of andere personen van wie gegevens aan Paardencoachjeugd bekend worden.
Zij zal alleen gegevens verstrekken aan derden indien dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering de werkzaamheden of als er een noodzaak bestaat vanwege het directe belang van de Zorgvrager, of indien daartoe een wettelijke plicht bestaat.
Artikel 6 Annulering en uitval
1. Een afspraak met betrekking tot individuele begeleiding kan door de Opdrachtgever tegen vergoeding van de helft van het volledige tarief worden geannuleerd, mits de in kennisstelling van de Annulering minimaal 24 uur voor de aanvang van de afspraak plaatsvindt.
2. Indien de annulering bedoeld in Lid 1 binnen 24 uur voor de aan- vang van de afspraak plaatsvindt, blijft de Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding volledig verschuldigd. 
3. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is niet van toe- passing, indien de annulering gegrond is op overmacht of andere uitzonderlijke situaties. In dergelijke gevallen is annulering kosteloos.

De beoordeling of er sprake is van een uitzonderlijke situatie komt uitsluitend toe aan Paardencoachjeugd
Artikel 7 Overmacht
1. Paardencoachjeugd  is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien zij op grond van overmacht verhinderd is verder uitvoering te geven aan de Overeenkomst ,zonder dat de Opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
Paardencoachjeugd doet van de overmacht situatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de Opdrachtgever.
2. In aanvulling op het bepaalde in art.6;75 , Burgerlijk Wetboek is
Van overmacht sprake indien Paardencoachjeugd  door ziekte of op andere redelijke gronden niet in staat is de Zorgovereenkomst al dan niet tijdelijk- verder uit te voeren en zij er niet in slaagt een geschikte vervanger voor te dragen.
3. Voor reeds geleverde prestaties is de Opdrachtgever, ook in geval van overmacht, de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
1. Indien Paardencoachjeugd tekortschiet in de nakoming van de over- eenkomst dient de Opdrachtgever Paardencoachjeugd schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij de Opdrachtgever Paardencoachjeugd een redelijke termijn geeft de tekortkoming ongedaan te maken.
2. De Opdrachtgever staat in voor juistheid , volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens en schriftelijke stukken.Paardencoachjeugd  is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van de hier bedoelde onjuiste of onvolledige informatie.
3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid is Paardencoachjeugd niet aansprakelijk voor enig materiële en immateriële schade geleden door de Zorgvrager of de .
De aansprakelijkheid van Paardencoachjeugd  is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtgever inzake de overeenkomst aan Paardencoachjeugd verschuldigd is, of is geweest, althans op dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel zal de Aansprakelijkheid nimmer meer belopen dan het bedrag dat de door Paardencoachjeugd afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.
5. Paardencoachjeugd is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door de Opdrachtgever of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
6. Schade veroorzaakt door de Opdrachtgever of Zorgvrager
wordt in eerste instantie verhaald op de WA verzekering van de Opdrachtgever.
7. Schade veroorzaakt door Paardencoachjeugd wordt in eerste instantie verhaald op haar verzekering.

Artikel 9 Beëindiging en opzegging
1. De overeenkomst kan door beide partijen tegen elke dag van de maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Van de vorige zin kan op grond van dringende redenen worden afgeweken.
2. De Opdrachtgever die de overeenkomst op gronde van dringende redenen opzegt is verplicht onverwijld mededeling te doen van de reden die aan de opzegging ten grondslag ligt.
3. Tenzij anders is overeengekomen eindigt de overeenkomst van rechtswege door; verloop van de afgegeven indicatie, overlijden van de Zorgvrager of
Opdrachtgever ,intrekking of wijziging van de toekenningsbeschikking door het zorgkantoor/WMO , intrekking of wijziging van de herindicatie ten aanzien van de Opdrachtgever met een PGB.Artikel 10 Tarieven
1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst worden de geldende
tarieven ter hand gesteld van de Opdrachtgever. Door onder- tekening van de overeenkomst zijn daarop de vermeldde tarieven van toepassing.Artikel 11 Betalingsvoorwaarden
1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na Factuurdatum op de door Paardencoachjeugd voorgeschreven wijze.
2. De kosten worden zoveel mogelijk gespecificeerd weergegeven op de aan de Opdrachtgever verstrekte factuur. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betaling niet op.
3. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt is de opdrachtgever wettelijk rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt berekend eindigt op de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.
4. Alle buitengerechtelijke (incasso) kosten, gerechtelijke kosten en
enige andere bijkomende kosten ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever zijn voor de rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 40 euro.
5. Paardencoachjeugd  heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtnemer in verzuim is vanwege het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichtingen.
Artikel 12 Klachten
1.Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of over juistheid van de factuur dient binnen veertien dagen schriftelijk na het verrichten van de desbetreffende werkzaamheden respectievelijk na de factuurdatum , aan Paardencoachjeugd  te worden meegedeeld, op straffe van verval van enige rechten.
2. Mocht er na inspanning van Paardencoachjeugd de klacht niet naar behoren afgehandeld zijn , dan is er een onafhankelijke klachtencommissie om de klacht aan voor te leggen.

3. Deze zal met Opdrachtgever en Paardencoachjeugd de klacht onderzoeken, en zo nodig deskundig advies inwinnen.
4. Een klacht over de verrichte werkzaamheden of over een factuur geeft de Opdrachtgever niet het recht de betalingsverplichting uit te stellen.
Artikel 13 Toepasselijk recht

  1. Op de zorgovereenkomst/opdracht , deze Algemene voorwaarden en iedere andere

relatie tussen Paardencoachjeugd en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, waaronder de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
2.  Partijen zullen een beroep doen op de rechter nadat zij zich Optimaal hebben ingespannen het geschil te beslechten.


Artikel 14 Vindplaats en wijzigingen
1.Deze Algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.licht-
richting.nl  of www.paardencoachjeugd.nl ,deze Algemene voorwaarden worden bij het sluiten van de zorgovereenkomst ter hand gesteld ( e-mail ) aan van de Opdrachtgever
Paardencoachjeugd is gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen zijn tevens van toepassing op de lopen- Zorg overeenkomsten/opdrachten en treden dertigdagen na bekendmaking daarvan in werking.